Integration Course – dates and prices

DauerBeschreibungUmfangPreis
Integrationskurs
August 2021 - Mai 2022
23.08.21 - 24.09.21
Modul 1
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
27.09.21 - 29.10.21
Modul 2
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
02.11.21 - 06.12.21
Modul 3

Zwischenprüfung A2
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
07.12.21 - 26.01.22

Weihnachtsferien: 23.12.21- 07.01.2022
Modul 4
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
27.01.22 - 03.03.22

28.02.2022: Rosenmontag, no class
Modul 5
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
04.03.22 - 07.04.22
Modul 6
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
08.04.22 - 20.05.22
Modul OK-Orientierungskurs
100 UStd.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Time:

Place:

Final exam:
monday - friday, 08:30 - 12:00

Urbanstraße 7, 48143 Münster

DTZ - A2/B1-Test: 09.04.2022
Test Leben in Deutschland: 23.05.2022
Integrationskurs September 2021 - Juni 2022
Information will follow shortly
Modul 1
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul 2
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul 3
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul 4
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul 5
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul 6
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Modul OK - Orientierungskurs
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Time:

Place:

Final exam:
monday - friday, 08:30 - 12:00

Urbanstraße 7, 48143 Münster

DTZ - A2/B1-Test: May 2022
Test Leben in Deutschland: June 2022
Integrationskurs Wiederholer
September/ October 2021 - February 2022
Information will follow shortly
Wiederholermodul 1

100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Wiederholermodul 2

100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Information will follow shortly
Wiederholermodul 3
100 Std.Private Zahler: 440€
BAMF-gefördert: 220€
Time:

Place:

Final exam:
monday - friday, 08:30 - 12:00

Urbanstraße 7, 48143 Münster

February 2022
Start